Foenix Kringloop & Reïntegratie

Aruba 6
7332 BK Apeldoorn
www.foenix.nl
info@foenix.nl
055-5339482

Fiscaal nummer: 0091.40.050
Postadres: Postbus 138, 7300 AC Apeldoorn

Overzicht directie / raad van toezicht:

Per 1 januari 2024 is Marc van Zanten gestart als Algemeen Directeur van Foenix Circulair Ambachtscentrum.

De raad van toezicht is een onafhankelijk orgaan dat toeziet op de impact first borging van de stichting. De raad van toezicht bestaat uit: Reinou de Haan, voorzitter, Dick Boddeus, algemeen lid, Carla Maessen, secretaris. Raad van toezicht leden ontvangen geen beloning.

Jaarrekening

Download als pdf

Statuten

Download als pdf

Financieel beleid

Download als pdf

Stakeholders

Download de stakeholdersdialoog als pdf
Download de stakeholdersanalyse als pdf

ANBI

Foenix heeft een ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Verkoopvoorwaarden

Download als pdf

Privacy policy

Bekijk hier hoe wij omgaan met jouw gegevens

Over Foenix

 1. Missie, visie en strategie

Onze missie en visie staan in ons meerjarenplan "Foenix 2025, de circulaire provider". Hierin staat omschreven dat Foenix een sociale onderneming die zich inzet voor een circulaire en inclusieve samenleving waarin mens, milieu en economie op een harmonieuze manier met elkaar in evenwicht zijn. Foenix is sinds 2021 het eerste Circulaire Ambachtscentrum van Apeldoorn. Duurzaam, betrokken, innovatief en financieel zelfstandig zijn onze kernwaarden. We willen op een financieel gezonde wijze bijdragen aan mens en milieu en de samenleving daarbij betrekken. Uitgangspunten in ons werk staan als volgt in ons meerjarenplan: 

 • Foenix is een social enterprise. We hebben primair een maatschappelijke missie: impact first. Onze onderneming is erop gericht dat mensen zich kunnen ontwikkelen en mee kunnen doen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. We willen deze impact realiseren als zelfstandige onderneming, financieel zelfvoorzienend, waarbij we de onderneming op sociale wijze uitvoeren: betrokken, fair en transparant. 
 • Foenix draagt bij aan een circulaire economie. Een circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren. We willen bijdragen aan de Kabinetsambitie om in 2030 een (tussen)doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). 
 • Foenix bevordert ‘upcycling’. Afval wordt grondstof. Foenix richt zich op preventie, hergebruik en recycling. We dragen bij aan een beter milieu door voorlichting, een Repair Café, fietsenwerkplaats, wasserij, textielatelier, houtwerkplaats, klokkenmakerij, schatkisten en inzameling & verkoop van tweedehands goederen. Waar mogelijk maken we van "afval" weer een nieuw product. 
 • Foenix draagt bij aan een inclusieve samenleving. We bieden de kans aan een grote diversiteit van medewerkers om mee te doen in de samenleving. Waarbij het uitgangspunt is dat we streven naar samenwerking op basis van wederzijds respect. 
 • Kansen worden geboden aan een grote diversiteit van medewerkers. Kansen worden ook geboden aan klanten, voor wie we een inspirerende plek en gelegenheid om anderen te ontmoeten bieden.

We hebben 6 prioriteiten en ambities geformuleerd voor de periode 2021 - 2025.

1. Foenix is financieel gezond

Foenix is een financieel gezonde sociale onderneming. Het vermogen is voldoende om fluctuaties in de omzet op te vangen en om te kunnen investeren. Financieringsstromen zijn voorspelbaar. De organisatie is minder financieel afhankelijk van overheidsinstanties.

 • Voldoende focus. Taken delegeren vanuit directie.
 • Ontwikkelen actieve planning & control cyclus.
 • Onderzoeken: wat zijn de financiële ‘quick wins’? 
 • Activiteiten die nu geld kosten/op korte termijn geen geld opleveren uitstellen, afstoten of rendabel maken.
 • Lopende projecten kritisch evalueren op rentabiliteit.

2. Profilering

Foenix heeft een goede naamsbekendheid met als profiel: sociaal, duurzaam én innovatief. Men komt hier graag als klant en/of werkt graag samen. Men ziet Foenix als zakelijk én maatschappelijk. Foenix gebruikt haar ervaring en netwerken optimaal om de naamsbekendheid te vergroten. Vooral de bekendheid bij jongere potentiële klanten en bij potentiële bedrijvenklanten willen we vergroten.

 1. Investeren in marketing: op het juiste moment met de juiste middelen zichtbaar zijn. Stakeholders identificeren en zorgen dat zij herhaaldelijk onder ogen krijgen welke impact Foenix maakt.
 2. Separate branding innovatieve producten (hout en textiel).
 3. Mijlpalen organiseren. Een aantal keren per jaar themabijeenkomsten waar men naar uit gaat kijken (zoals met Babette Porcelijn), denk aan een symposium tijdens de Dag van de Duurzaamheid.
 4. Ambassadeursnetwerk voor Foenix laten werken, onder andere voor bereiken van een bedrijvennetwerk en opbouwen community.
 5. ‘Quik wins’ organiseren: 
  • flyers meegeven bij het innamepunt en in alle winkels over Houtwerkplaats, Textielatelier en Wasserij. 
  • Schatkisten op scholen plaatsen.Ouders bereiken via kinderen, via flyers, nieuwsberichten van school gebruiken;

3. Gelijkwaardige partnerschappen 

Foenix werkt gelijkwaardig samen met verschillende partners: overheden, bedrijven en maatschappelijke partners (reïntegratie, onderwijs). De samenwerking is zakelijk, sociaal en duurzaam. We investeren gezamenlijk (tijd en geld).  Foenix is een aantrekkelijke partner voor de zakelijke markt. Foenix is een logische partner voor bedrijven, want: samenwerken is financieel aantrekkelijk, helpt bij invulling MVO-doelstelling van het bedrijf én biedt kansen voor concrete invulling reïntegratie.

 1. Meetlat ontwikkelen, aan welke criteria moet een samenwerking voldoen? 
 2. Concretiseren samenwerkingsdoelen + acties met de drie belangrijkste partners
  • Circulus: samenwerken: minder afval meer grondstof
  • Onderwijspartners
  • Gemeente: divers speelveld

Daarnaast: bedrijven: werven als klant/partner
Stilstaan bij partnerschappen en partners waarderen

Vanuit ons standpunt betekent gelijkwaardig partnerschap niet dat de partners gelijk aan elkaar zijn qua middelen, eigenschappen en prestaties maar dat ze juist daarvan bewust zijn en handelen vanuit het perspectief dat ze in allerlei opzichten qua professionele kennis, expertise, potentie en middelen van elkaar kunnen verschillen en dat dit juist meerwaarde creëert. Samenwerking versterkt gedeelde missie en visie op het gebied van duurzaamheid, inclusiviteit en circulaire economie en niet (asymmetrische) machtsrelaties.

4. Upcycling

Foenix heeft een divers aanbod van producten en diensten op het gebied van duurzaamheid. We slagen erin om afvalstromen optimaal te benutten als grondstoffen. Onze vestiging op het Zwitsal-terrein is als een voorbeeld bekend voor een circulair ambachtscentrum. Er worden heldere keuzes gemaakt, waardoor er een logisch, kansrijk aanbod van producten en diensten is voor zowel de particuliere als de zakelijke markt. Denk aan elektra, textiel, hout, schoenmaker en papier. Culturele/maatschappelijke events passen hierin als het de profilering versterkt. 


5. Reïntegratie

Foenix draagt bij aan een inclusieve samenleving. Foenix is de meest geliefde reïintegratieplek van Apeldoorn. Apeldoorners doen er graag ervaring op. Men doorloopt een logisch opgebouwd leertraject, waarin de aanpak meester-gezel een duidelijke plek heeft. Bedrijven en opleidingen werken graag samen met Foenix op het gebied van reïntegratie. De gemeente en UWV zien Foenix als een gewaardeerde strategische partner, die praktische en werkende oplossingen heeft op het gebied van (re-)integratie en het bestrijden van werkloosheid in de gemeente.

6. Toekomstbestendige organisatie 

De organisatie is stabiel en toekomstbestendig ingericht. Er is een Raad van Toezicht met voelsprieten in diverse sectoren (politiek, financiën, afvalbranche, retail, etc.). De interne organisatie is op orde, met een stabiele directie, managementteam en teams met medewerkers die trots zijn op de organisatie én de gemaakte keuzes voor de toekomst. Foenix heeft manieren ontwikkeld om de omgeving te benutten als ambassadeur van de sociale en duurzame ambities.