Sociaal ondernemen

In 1982 is Foenix als burgerinitiatief opgericht omdat we vonden dat het beter kon en we wilden werken aan een duurzame en betrokken samenleving. We waren innovatief door werkplekken voor jongeren te creëren rondom duurzaam hergebruik en dit te bekostigen met de verkoop in kringloopwinkels.
Nu, ruim 40 jaar later, is Foenix uitgegroeid tot een volledig zelfstandige social-enterprise. Een onderneming waarin mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn. Samen met 37 vaste medewerkers en 200 vrijwilligers zetten wij ons vanuit onze 4 locaties: het innamepunt, de 3 kringloopwinkels en het circulair ambachtscentrum dagelijks in voor een circulaire en inclusieve samenleving. Hierbij bieden wij op jaarbasis plaats aan ruim 800 participatietrajecten en werken wij samen met onderwijsinstellingen, werkbedrijven en vele partners in het impact ecosysteem.

Social Enterprise

Foenix is een social enterprise of impact onderneming. Social enterprises zijn bedrijven die primair het maatschappelijk belang dienen en die in hoge mate financieel zelfvoorzienend zijn. De maatschappelijke visie en missie dienen vastgelegd te worden in de statuten van de onderneming. De geldende Europese richtlijn geeft aan dat impact ondernemingen voor hun begroting, ten minste 75% van de inkomsten dient te genereren vanuit eigen bedrijfsactiviteiten zonder aanvullende overheidssteun of subsidies. Foenix is dan ook aangesloten bij Social Enterprise.nl, de branchevereniging van impact ondernemingen wat aangeeft dat we de hierbij behorende statutaire toetsing met goed gevolg hebben doorlopen.

Keurmerken en certificeringen

Register Sociale Ondernemingen

Foenix Circulair Ambachtscentrum is in maart 2023 toegelaten tot het Register Sociale Ondernemingen. Bij dit register draait het om impact first. Dit houdt in dat ondernemingen in eerste instantie vooral een maatschappelijk probleem willen oplossen. De Code omvat 5 principes die samen laten zien waar sociaal ondernemen voor staat volgende de Code. De Code Sociale Ondernemingen creëert herkenbaarheid en vertrouwen. Is een onderneming opgenomen in het Register, dan kan iedereen – van consument tot overheid en van medewerker tot investeerder – zien dat het, tot diep in de vezels van de bedrijfsvoering, gaat om een sociale onderneming.

Keurmerk Kringloop Nederland

Sinds 22 januari 2018 heeft Foenix Circulair Ambachtscentrum het Keurmerk Kringloop Nederland. Het Keurmerk Kringloop Nederland is in het leven geroepen om professionele kringlooporganisaties de mogelijkheid te bieden zichzelf te onderscheiden. Het keurmerk betekent onder meer dat wordt nagegaan dat kringloopbedrijven hun sociale en milieu doelstellingen vastleggen en operationaliseren, hierover transparant zijn, oog hebben voor hun omgeving, dat arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op collectieve afspraken en dat de interne bedrijfsprocessen op een heldere wijze zijn vastgelegd. Het Keurmerk Kringloop Nederland is in de basis afgeleid van ISO 9001. Het is geldig voor een periode van 3 jaar. BKN ziet erop toe dat organisaties met eens per 1,5 jaar worden getoetst op de belangrijkste inhoudelijke elementen. Het aanvragen van het Keurmerk Kringloop Nederland is mogelijk voor organisaties die zijn aangesloten bij de BKN.

Prestatieladder Socialer Ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd meet- en registratie-instrument dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen. De focus ligt daarbij op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Foenix Circulair Ambachtscentrum is sinds juli 2023 is in het bezit van het PSO-keurmerk trede 3. Dit is het hoogst haalbare niveau. Bedrijven met trede 3 behoren tot de koplopers wat betreft de omvang van de werkgelegenheid die wordt geboden aan de PSO-doelgroep. Dit betekent dat er meer personen uit de kwetsbare doelgroep werkzaam zijn bij het PSO-gecertificeerde bedrijf dan bij organisaties van dezelfde omvang.

Erkend leerbedrijf

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent Foenix Kringloop en Re-ïntegratie als leerbedrijf. Door deze erkenning is Foenix bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs. Als erkend leerbedrijf draagt Foenix bij aan de toekomst van het vakmanschap en zijn wij een schoolvoorbeeld voor de branche.

Binnen Foenix krijgt iedere medewerker de kans om mee te werken aan de eigen ontwikkeling, ieder met eigen leerdoelen. Waarbij het uitgangspunt is dat medewerkers, vrijwilligers en participanten maximaal van elkaar mogen verschillen en tegelijkertijd maximaal met elkaar verbonden zijn. Niet zelden doorbreken we hierbij een sociaal isolement van een individu. Door vastomlijnde processen en een organisatiecultuur gebaseerd op gelijkwaardigheid en werkplezier kunnen medewerkers zich ontwikkelen en ontstaan er duurzame contacten. Hierdoor hoeft niemand langs de zijlijn te staan.
Op onze locatie aan de Aruba 12 in Apeldoorn -het goederen innamepunt- ontvangen wij dagelijks de goederen die inwoners aanbieden voor hergebruik. Bij Foenix zien we dat textiel de sterkst groeiende productgroep is die aangeboden wordt op ons innamepunt. De groei in hoeveelheden textiel maakt dat we, vanuit het huidige proces en middelen, onvoldoende in staat zijn om alle aangeboden textielproducten in de circulaire keten te brengen.
Foenix ziet echter grote kansen in deze ontwikkeling. Meer goederen die aangeboden worden betekent een groei in de collectieve awareness rond circulariteit en duurzaamheid. Wij zijn ervan overtuigd dat door het toepassen van innovatieve oplossingen zoals inclusieve technologie we een impactvolle dubbelslag kunnen maken, namelijk het verkleinen van de (textiel) afvalberg en het creëren van additionele leer-/werkplekken voor personen met een begeleidingsbehoefte.
Samenvattend vinden we bij Foenix nog steeds dat het beter kan én moet. En blijven we pro-actief zoeken naar manieren om hier onze bijdrage aan te leveren. Waarmee we hopen om anderen, organisaties en personen te inspireren. Daarom werken we nog steeds op dezelfde wijze: door betrokkenheid, duurzaamheid, inclusiviteit én innovatief ondernemerschap samen te brengen in de bedrijfsvoering. Wij zijn ervan overtuigd dat onze missie, visie en operationele activiteiten bijdragen aan een betere buurt, stad, samenleving en wereld. Hier zetten we ons als organisatie dan ook dagelijks voor in, elke dag weer!