ANBI status

Foenix heeft een ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. We leggen onze doelstellingen, werkzaamheden die we verrichten, de wijze waarop we onze inkomsten werven en hoe we ons vermogen beheren en besteden als volgt uit:

1.) de doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de 
instelling 
 
Foenix is een sociale onderneming die zich inzet voor een circulaire en inclusieve samenleving waarin mens, milieu en economie op een harmonieuze manier met elkaar in evenwicht zijn.  
  
Hergebruik van goederen en re-integratie op de arbeidsmarkt gaan goed samen. Dat laat Foenix al vanaf 1982 in Apeldoorn, met inmiddels 3 goed lopende kringloopwinkels, zien. Meer dan 750 medewerkers zorgen voor inzameling en verwerking van 3600 ton aan goederen per jaar. Met onze medewerkers en samenwerkingspartners dragen we bij aan een duurzaam en sociaal Apeldoorn. We bevorderen de circulaire economie, waarin materialen worden hergebruikt en mensen kansen krijgen om mee te doen.   

Foenix wil de komende jaren verschil blijven maken. We willen de inwoners in de regio verbinden met onze ambities, zodat ze graag van onze diensten gebruik maken en ervaren dat mensen bij ons kansen krijgen.    
  
Foenix draagt bij aan circulaire economie. Een circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren. We willen bijdragen aan de Kabinetsambitie om in 2030 een (tussen)doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).    

Foenix bevordert ‘upcycling’. Afval wordt grondstof. Op de Ladder van Lansink worden er verschillende gradaties in de afvalhiërarchie gemaakt. Foenix vervult haar maatschappelijke taak via de bovenste drie gradaties, te weten preventie, hergebruik en recycling. We dragen bij aan een beter milieu door voorlichting, een repair café, fietsenwerkplaats, wasserij, textielatelier, houtwerkplaats, schatkisten en inzameling & verkoop van tweedehands goederen. Waar mogelijk maken we van afval weer een nieuw product.    

Foenix draagt bij aan een inclusieve samenleving. We bieden de kans aan grote diversiteit aan medewerkers om mee te doen in de samenleving. Waarbij het uitgangspunt is dat we streven naar samenwerking op basis van wederzijds respect. In plaats van eenzijdige aanpassing.  Kansen worden geboden aan een grote diversiteit aan medewerkers. Kansen worden ook geboden aan klanten, voor wie we een inspirerende plek en gelegenheid om anderen te ontmoeten bieden.   
Foenix wil daarbij innovatief ondernemen.  
 
  
 2.) de wijze van verwerving van inkomsten  
 
We verwerven 80% van de inkomsten via de verkoop van de tweedehands goederen die door de inwoners van Apeldoorn aan ons worden gegund en het verrichten van diensten in bijvoorbeeld onze wasserij, textielatelier, houtwerkplaats, klokkenwerkplaats en repaircafe.. 12% van onze inkomsten krijgen we van de Gemeente Apeldoorn vergoed voor de door ons verrichte projecten/diensten. 5% van onze inkomsten komen uit diverse instanties (werkplekken/trajectbegeleiding),  
overige opbrengsten en subsidies 2% en Fondsen 1%. 

3.) het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling 
 
De totaalinkomsten bedragen €2.200.000. Deze inkomsten worden besteed aan loonkosten, inkoop, gas, water, elektra, huisvestingskosten, organisatiekosten, transportkosten en werkplaatskosten. 
De directeur/bestuurder is eindverantwoordelijk voor een goede bedrijfsvoering en dient verantwoording af te leggen aan de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun taken. Beloning van de 38 medewerkers in loondienst vindt plaats conform de cao-kringloopbedrijven.