Bedrijfsplan

Bedrijfsplan 2014-2019

Inleiding

Al bijna 35 jaar is Stichting Foenix Kringloop en Reïntegratie de kringlooporganisatie binnen de gemeente Apeldoorn. Wat in 1982 begon als een project van de Vereniging Ander Werk, is uitgegroeid tot een onafhankelijke, professionele organisatie. In 1988 werden de activiteiten van de Vereniging Ander Werk onder gebracht in de zelfstandige Stichting Kringloopcentrum Apeldoorn. Deze stichting veranderde enkele jaren geleden haar naam in Stichting Foenix Kringloop en Reïntegratie. Een naam die nog beter aansluit bij de doelstellingen van de stichting, die sinds 1988 nauwelijks veranderd zijn. Deze doelstellingen zijn;
Het in stand houden van een kringloopcentrum en zo een bijdrage te leveren aan het proces van sociale vernieuwing en de bescherming van het milieu.
Het stimuleren van hergebruik van goederen en materialen, om verspilling van grondstoffen tegen te gaan en de verspreiding van milieuverontreinigende stoffen te bestrijden.
Het voorzien in een opvangfunctie voor mensen zonder betaald werk. Foenix wil deze mensen de gelegenheid bieden om nuttige werkzaamheden te verrichten ten behoeve van een algemeen erkent maatschappelijk doel.
Mensen met een meer of mindere afstand tot de arbeidsmarkt de gelegenheid bieden om te participeren in reïntegratietrajecten of toeleiding hiervoor.

De doelstellingen van Foenix zijn – kort samengevat – voor iedereen duidelijk leesbaar op de muren van onze vestigingen:

Foenix Kringloop en Reïntegratie is een onafhankelijke stichting met als doel het in standhouden van een kringloop en reïntegratiebedrijf.
Hergebruik van goederen en grondstoffen gaan hand in hand met het bieden van reïntegratieplaatsen.
De persoonlijke ontwikkeling van de mensen staat bij Foenix centraal.

Vanaf het midden van de jaren ’90 groeide de behoefte aan professionalisering van Stichting Foenix. Zo kan de continuïteit van de organisatie gewaarborgd worden. Dit bedrijfsplan omschrijft
de activiteiten en visie van de stichting voor de jaren 2014 – 2019.

Samenvatting en evaluatie

Samenvattend zien we dat er sprake is van een veranderende samenleving. Deze heeft zijn uitwerking op de bedrijfsvoering van Foenix. De wijze van instroom van medewerkers is sterk veranderd. Er zal steeds minder sprake zijn van langdurige contracten. We zullen ons actief op moeten stellen om trajecten via aanbestedingen binnen te halen.
Intern is er het nodige veranderd rondom de wijze van begeleiding en vastlegging van processen. Dit vraagt extra tijd, maar vormt ook een bron van inkomsten. Dit laatste is nodig omdat het goed is qua inkomsten meer pijlen op de boog te hebben. We zien dat verhoging van inkomsten via de winkel moeilijk is. Een groei van 5% per jaar is mogelijk. Inkomsten van de gemeente ten behoeve van inzameling blijven belangrijk, maar deze zijn kostendekkend en geven geen ruimte voor investeringen of het opbouwen van een financiële buffer.
De ingeslagen weg om samen met andere partijen te bezien of er winstmogelijkheden liggen in samenwerking kan verder uitgebreid worden. Dit kan bestaan uit meeropbrengsten of uit kostenbesparing.
Een hoge kostenpost is personeelskosten, het huidige budget kan niet omhoog. Wel kan er gekeken worden naar de inzet van deze gelden. Mocht het nodig zijn dat er kennis van buitenaf aangetrokken moet worden, dan zal er binnen het huidige budget naar een oplossing gezocht moeten worden. Bij uitstroom van vaste medewerkers, wordt er per geval zeer kritisch gekeken naar de mogelijkheden om deze vacature niet opnieuw in te vullen.
In 2019 staat er een organisatie die optimaal vorm geeft aan reïntegratie en het hergebruik van goederen. Daarbij blijven marktontwikkelingen een belangrijke rol spelen, intern moet hier flexibel op gereageerd kunnen worden. Dat kan door het neerzetten van een sterke organisatie die samenwerkt met externen.
De professionalisering van het huidige bedrijf moet door de hele organisatie gedragen worden. Wie niet mee kan, moet via bijscholing op het gewenste niveau gebracht worden dan wel op een werkplek komen waar zijn of haar kwaliteiten tot zijn recht komen. Indien dit niet mogelijk blijkt, zullen we moeten vaststellen dat iemand niet past binnen onze organisatie en moet er extern naar een oplossing gezocht worden.
Het moet ook voor de buitenwereld duidelijk zijn dat Foenix het bedrijf is, waar op gemoedelijke wijze aan sociale contacten wordt gewerkt en waar men als het mee zit bijdraagt aan hergebruik. De laatste jaren is er veel gebeurd en het vele voorbereidend werk begint de gewenste vorm en invulling te krijgen. Foenix is het kringloopcentrum van vroeger niet meer.
Daar is niks mis mee. Organisaties kunnen niet stil staan, uitdagingen worden opgepakt, de klant van vandaag heeft andere wensen dan de klant van gisteren. Dit geldt niet alleen voor de klant in de winkel, maar ook voor de instanties die graag mensen bij ons willen plaatsen in het kader van reïntegratie. Als men alleen denkt aan een kringloopcentrum, dan heeft men een ander plaatje voor ogen dan het bedrijf dat er nu staat.

Kringloopcentrum Apeldoorn is:
FOENIX KRINGLOOP EN REINTEGRATIE
Een flexibel bedrijf met een goede naam op het gebied van reïntegratie en hergebruik.
Een betrouwbare partner voor de gemeente als het gaat om inzameling herbruikbare goederen.
Foenix kringloop en reïntegratie heeft winkels waar de klant graag komt. En een reïntegratiebedrijf waar men niet omheen kan en wil.

1. De organisatiestructuur
1.1 Rechtsvorm
Zoals haar officiële naam aangeeft, is Foenix een stichting. De statuten zijn opgesteld op 13 april 1988 en voor het laatst gewijzigd op 8 februari 2008.
De Raad van Toezicht stelt het inhoudelijke beleid van de Stichting Foenix Kringloop en Reïntegratie vast en verricht ondersteunende beleidstaken. Deze ondersteunende taken richten zich op het optimaliseren van de werkzaamheden die worden uitgevoerd om de doelstellingen van Foenix te realiseren.
De directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de stichting. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de taken van de directeur/bestuurder conform dit beleid worden uitgevoerd.
De leden van de Raad van Toezicht worden geacht over zulke bekwaamheden te beschikken, dat de doelstellingen van Foenix het best worden gediend. De Raad van Toezicht bestaat uit maximaal zeven leden.

2. De uitvoerende organisatie
De organisatie van Foenix is te onderscheiden in zes functiegroepen: werkplaats, winkel, inname goederen, ROS (Regionaal Overslag Station wit en bruingoed), reïntegratie en staf. Het onderdeel vervoer maakt deel uit van inname goederen.
2.1 Kernposities
Om de organisatie in stand te kunnen houden, is het noodzakelijk om op een aantal belangrijke functies vaste medewerkers te plaatsen. Alleen op die manier is de continuïteit van deze kernposities en de bijbehorende werkzaamheden verzekerd.
2.2 Activiteiten
De activiteiten binnen Foenix zijn in twee groepen te verdelen:
het primaire proces.
de staf-, administratieve- en ondersteunende processen.
2.1.1 primaire proces
Tot het primaire proces behoren onder andere de volgende activiteiten:
het ophalen en innemen van herbruikbare goederen
het beoordelen en sorteren van de goederen
het schoonmaken en repareren van de goederen
het demonteren van goederen
het beheren en in stand houden van de verkooppunten
het beheren en in stand houden van magazijnruimten
het reïntegreren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
2.2.2 staf-, administratieve- en ondersteunende activiteiten
De stafactiviteiten bestaan uit:
de dagelijkse leiding
coördinatie en ondersteuning van werkzaamheden
scholing en training van medewerkers
begeleiding bij reïntegratie
ontwikkelen van het beleid
Administratieve activiteiten
vastlegging in- en uitgaande goederenstromen
het voeren van een goed en sluitend kasbeheer
het voeren van een adequate financiële en personele administratie

3. Locatie en transport

Foenix is gevestigd op vier locaties in Apeldoorn:
Molenmakershoek 7 (winkel en diverse activiteiten)
Aruba 12 (ROS, werkplaats en inname)
Aruba 6 (winkel, werkplaats en overhead)
Vlijtseweg 136 (winkel, horeca en technische werkplaats)
Transportcapaciteit:
Foenix beschikt over drie vrachtauto’s met een laadvermogen van 16 m3 / 3000 kg.

4. Goederenstromen

4.1 Algemeen
Het bekende gezegde ‘De klant is koning’, gaat bij Foenix dubbelop: De klant van Foenix koopt producten in de winkel én is onmisbaar bij de inbreng van nieuwe goederen.
Dat er vraag is naar gebruikte goederen staat buiten kijf. Zowel op straat als online vindt men tweedehandshandel: auto- en witgoedhandelaren, rommelmarkten, opkopers, commerciële tweedehands winkels, marktplaats.nl, kringloopcentra, enzovoort.
Desondanks ontbreekt een duidelijk beeld van de vraag naar gebruikte goederen. Er worden wel regelmatig marktonderzoeken uitgevoerd voor talloze nieuwe en bestaande producten die significante gegevens opleveren met betrekking tot de doelgroep, de afzetmogelijkheden, de marketingstrategie en de daarmee samenhangende omzetverwachting. Maar dit geldt niet voor de tweedehands markt. Marktonderzoeken met betrekking op deze markt worden slecht sporadisch uitgevoerd. We zullen keuzes en kennis dan ook moeten baseren op onze eigen ervaringen en die van collega’s uit de branche(vereniging).
4.2 Herkomst van goederen
Het kringloopcentrum richt zich op de inzameling en verkoop van gebruiksgoederen, goederen met een individuele waarde. Het gaat hierbij om herbruikbare huishoudelijke goederen en alle stekkerartikelen.
Wij halen goederen op de omgeving van de gemeente Apeldoorn. Hieronder vallen de volgende dorpen en buurtschappen:
Apeldoorn
Hoenderloo
Beemte
Oosterhuizen
Klarenbeek
Ugchelen
Hoog Soeren
Beekbergen
Loenen
Wenum / Wiesel
Lieren
Let wel: dit is het inzamelgebied. De klantenkring van de Foenix-winkels komt uit een grotere regio.

De goederenstromen zijn voornamelijk afkomstig uit:
particuliere huishoudens
bedrijven
fracties van de afvalstoffendienst
restanten van rommelmarkten
de ontruiming van woningen, bejaardenflats, verzorgingstehuizen, scholen, e.d.

5. Personeel en Organisatie

5.1 Personele bezetting (vast)
Foenix kent een aantal kernposities: algemene coördinatie, leiding winkel, beheer logistiek, leiding werkplaats, coördinatie reïntegratie, beheer secretariaat en personeelszorg. Zoals eerder aangegeven, worden deze kernposities bemand door vaste medewerkers. Deze functies zijn namelijk belangrijk voor de continuïteit van Foenix en kunnen daardoor niet aan ‘deelnemers uit de doelgroep’ overgelaten worden. Hun inzet is immers vrijwillig en/of tijdelijk.
Het totaal aantal mensuren per week van de vaste medewerkers in loondienst bedraagt per 1 januari 2014: 781 uur.
5.2 Personele bezetting gesubsidieerde banen.
Gemiddeld zijn er per week 250 mensen via een traject bij Foenix aan het werk. Deze mensen zijn voor een belangrijk deel afkomstig uit groepen die minder kans hebben op (her)intreding op de arbeidsmarkt. Zoals:
deelnemers die langdurig werkloos zijn
schoolverlaters (al dan niet vroegtijdig) met een laag opleidingsniveau en nog
zonder werkervaring
deelnemers die wachten op plaatsing bij de Feluagroep, (sociale werkvoorziening)
gedetacheerden vanuit de Feluagroep
randgroepjongeren
maatschappelijke stage
jonge moeders
vrijwilligers
ex gedetineerden
ex verslaafden
wao-ers, voor wie de toegang tot de arbeidsmarkt zeer moeizaam is
(ex)-psychiatrische patiënten voor wie de betaalde arbeidsmarkt (nog) geen perspectief biedt
stagiaires van het voortgezet speciaal onderwijs (vso)
stagiaires van de praktijkschool
dienstverleners: Foenix is een projectplaats voor justitie, waar mensen hun werkstraf kunnen uitvoeren.

Deelnemers uit de verschillende trajecten worden hoofdzakelijk doorverwezen door de instellingen voor maatschappelijke hulp- en dienstverlening. Af en toe stromen er deelnemers / medewerkers zelfstandig in of via reeds aanwezige deelnemers.
Het profiel van de mensen die op enigerlei bij ons werkzaam zijn is heel breed. Het is belangrijk om de deelnemer te motiveren is en te laten passen binnen ons bedrijf. Wij spreken dan ook van volwaardige werkplekken, waarbinnen men gestimuleerd wordt om optimaal te functioneren.
Foenix biedt geen dagbesteding. Hiermee onderscheiden we ons van veel werkplaatsen bij zorginstellingen.
Iedereen die bij ons aan het werk gaat, is een collega en wordt aangesproken op het nemen van verantwoordelijkheden. Hij/zij wordt geacht te werken aan zijn / haar persoonlijke ontwikkeling. Een groot deel van de deelnemers/ collega’s zal hierdoor na enige tijd klaar zijn om de overstap te maken
naar een reguliere baan buiten Foenix. Voor de begeleiding van deze overstap, maken wij gebruik van derden. Bijvoorbeeld Jobstap, een organisatie met een uitgebreid netwerk van passende ondernemers.
Om de groei en ontwikkeling van de deelnemers te bevorderen, verlenen we maatwerk binnen de functie van de deelnemer. We spreken regelmatig of deelnemer nog op de juiste plek zit of misschien baat heeft bij het vervullen van andere taken. Dit kan goed, door de enorme diversiteit van functietaken.
Onze ervaring is dat persoonlijke ontwikkeling nooit uitsluitend gezocht moet worden op en binnen de werkplek. De persoonlijke omstandigheden van de deelnemer spelen hierbij ook een belangrijke rol. Er kan sprake zijn van schuldenproblematiek, verslaving, relatieproblemen, taalproblemen enz.
Wanneer de persoonlijke omstandigheden chaotisch zijn, kan je niet verwachten dat iemand optimaal binnen zijn werk functioneert. Naast werkbegeleiding besteden we dan ook veel aandacht aan begeleiding in de persoonlijke sfeer. Dit kan zijn toeleiding naar de stadsbank ten behoeve van schuldsanering, verwijzing naar verslavingszorg of bijvoorbeeld hulp en inmenging bij huiselijk geweld. Maar ook bijvoorbeeld het helpen bij het zoeken naar woonruimte of helpen bij het schrijven van een cv en sollicitatiebrief. Met grote regelmaat worden er deelnemers geholpen bij het invullen van formulieren.
Deze vergaande vorm van personeelszorg, speelt een grote rol in de keuzes die gemaakt worden over de activiteiten die door Foenix worden uitgevoerd.
Een groot deel van onze medewerkers werkt immers bij Foenix, omdat zij om medische of sociale redenen (nog) niet in aanmerking komen voor een betaalde baan elders. Bovendien is het verloop binnen de stichting vele malen hoger dan bij andere ondernemingen, omdat het grootste deel van de medewerkers bestaat uit vrijwilligers en zogenoemde ‘traject’-medewerkers. Dit stelt grenzen aan onze productiemogelijkheden.
5.3 Leer- en werkproject.
Werken (en leren) bij Foenix is heel laagdrempelig. Deelnemers die binnenkomen kunnen zich oriënteren op hun vaardigheden en onderzoeken wat hij / zij graag wil op het gebied van (toekomstige) werk. In een aantal gevallen betekend dit, dat iemand langer bij Foenix werkzaam is, om zo te werken aan zijn / haar competenties.
Met de deelnemers worden bij hun komst afspraken gemaakt over hun loopbaan bij Foenix om verwachtingen van de deelnemers en mogelijkheden bij Foenix en elders goed op elkaar af te stemmen. Deze afspraken worden samen met werktijden en andere zaken vastgelegd in contracten.
De grote variatie in mogelijke werkzaamheden maakt het vrijwel altijd mogelijk om werk te vinden dat bij iemand past. Het is onze intentie dat elke deelnemer ervaart dat hij/ zij maatschappelijk zinvol bezig is. Men is zich bewust van het belang van het eigen werk. Deelname aan de activiteiten van Foenix betekent voor een aantal deelnemers het (weer opnieuw) aanleren of in stand houden van een arbeidsritme. Zo wordt er structuur aangebracht in iemands dagelijks leven. Is dit bereikt, dan worden van daaruit verdere keuzes gemaakt. Elke stap is de basis voor de volgende stap.
Veel nieuwe deelnemers weten niet welke mogelijkheden en keuzes er binnen Foenix zijn. Zij worden gewezen op scholings- en opleidingsmogelijkheden. Daartoe worden faciliteiten geboden. Het motiveren van deelnemers is de basis voor individuele groei. De positieve ervaring die wordt opgedaan, vertaalt zich bij de betreffende deelnemers vaak in verandering van gedrag. Bijvoorbeeld (en als eerste vaak) in het herstel van een dag- en nachtritme.
De werkzaamheden binnen Foenix hebben dan ook een positief effect op de deelnemers: het uitvoeren van nuttige en zinvolle arbeid geeft hen vaak weer zingeving. Iets dat nogal eens verlorengaat bij het verlies van een betaalde baan. Ook de continuering c.q het herstel van sociale contacten is een positief effect van werken bij Foenix. Wie door persoonlijke omstandigheden had afgeleerd eigen verantwoordelijkheid te dragen, wordt bij Foenix gestimuleerd om die weer aan te leren.
Heeft iemand een activiteit gevonden, die bij haar/ hem past, dan is de volgende stap dikwijls de behoefte aan scholing. Na het volgen van een opleiding vertrekken de meeste deelnemers naar betaald werk of een vervolgopleiding.
5.4 Samenwerking met derden
Foenix hecht aan een goede samenwerking met derden. Wat de overheid betreft, gaat het daarbij om de Gemeente Apeldoorn (Beheer en Onderhoud en het Activerium)
Naast de gemeente Apeldoorn zijn Pieter Roorda, Leger des heils, Horeb en de Felua groep de belangrijkste verwijzers.
Via de reclassering lopen dienstverleningscontracten voor diegenen die voor een alternatieve straf in aanmerking komen. Deelnemers uit deze trajecten moeten verplicht enkele uren / dagen bij Foenix werken. Ook komen er via de Vrijwilligerscentrale regelmatig nieuwe mensen binnen, die graag bij ons aan de slag gaan.
De samenwerking met derden bestaat soms ook uit het beschikbaar stellen van goederen voor praktijklessen of dagbesteding. Bij deze samenwerkingen wordt continue de afweging gemaakt of de samenwerking een zinvolle functie kan hebben voor de doelgroep en / of op een andere wijze een bijdrage levert aan de doelstellingen van Foenix.

6. Toekomstperspectief

Foenix is bij uitstek de organisatie voor het inzamelen van gebruikte goederen en het opnieuw in het gebruikscircuit brengen van deze goederen. Vernieuwing en verbetering blijft nodig. Ook is het goed om de concurrentiepositie van Foenix blijvend in de gaten te houden. In Apeldoorn zijn (peildatum december 2013) een 16tal bedrijven (bedrijfjes) en organisaties die zich ook op de markt van tweedehands goederen bevinden.
De veranderende markt, zowel op het gebied van goederen als op het gebied van reïntegratie vragen om een verdergaande professionalisering van Foenix. Uitgangspunt is dat wij werken naar een situatie waarbij de stichting zich nog steviger neerzet binnen de Apeldoornse gemeenschap. Zowel op financieel en organisatorisch vlak is een stevige en
gezonde situatie een vereiste om tot in de lengte van jaren door te kunnen gaan met onze taken.
6.1 Huidige situatie:
De verkoop van tweedehandsproducten.
Bieden van reïntegratietrajecten in de meest brede betekenis.
6.2 Toekomstige situatie:
Huisvesting
In de komende jaren ligt het zwaartepunt voor wat betreft onze huisvesting hoofdzakelijk op de intensivering en professionalisering van de huidige activiteiten. In 2014 nemen we een huurpand aan Aruba 15 in gebruik. Hier wordt de kledingwerkplaats gehuisvest. Hierdoor kan deze afdeling geoptimaliseerd worden en kunnen we 340 m2 toevoegen aan onze kringloopwinkel aan Aruba 6.
Productaanbod en omzet.
Gezien de ontwikkelingen op de markt is het een stuk minder aantrekkelijk geworden om te investeren in reparatie van audio en overige kleine elektrische apparatuur. Er is op dit gebied een steeds groter wordende concurrentie van prijs-stunters als de Aldi en dergelijke. Dit heeft tot gevolg dat de technische werkplaats niet meer groeit. Reparaties zullen nog nauwelijks uitgevoerd worden. Er zal alleen nog sprake zijn van de zogenaamde stekkerproef: hij doet het of hij doet het niet, zo ja voor een klein prijsje naar de winkel, zo nee naar het ROS.
Op het gebied van kleding hebben we te maken met een stijgende concurrentie. De aanvoer van nieuwe kleding uit met name China voor een zeer laag bedrag, zet ook onze prijsstelling onder druk. Dit geld ook in toenemende mate voor al het klein huisraad en serviesgoed. Dit heeft als consequentie dat de winkelinkomsten (ondanks een goede inbreng) onder druk staan.
Binnen de huidige conjunctuur is de verwachting dat men langer zijn duurdere goederen behoud voor men nieuw koopt. Het gevolg hiervan is dat de ingebrachte kwaliteit minder wordt. Bovendien verkopen veel mensen hun goederen via internet. Door actief klanten te werven hopen wij deze voor ons negatieve ontwikkelingen opvangen (zie
publiciteit en reclame).
6.3 Samenwerking met derden ten behoeve van uitvoering
Om optimaal te kunnen functioneren in ons werkgebied, is het verstandig om samenwerking te zoeken met partijen die kunnen zorgen voor aanvulling op de al aanwezige competenties of om te voorkomen dat partijen elkaar gaan beconcurreren. Bij samenwerking moet er in ieder geval sprake zijn van winst voor ons eigen bedrijf en voor de partij waarmee samenwerking gezocht wordt.
Bovendien kunnen we Foenix door samenwerking steviger neerzetten binnen ons werkgebied en spreiden we het ondernemersrisico door onze activiteiten te verbreden.
Uiteraard is het bij iedere vorm van samenwerking belangrijk dat we onze doelstellingen niet uit het oogverliezen, maar wel blijven zoeken naar optimalisering van uitvoering op het gebied van reïntegratie en hergebruik van goederen. Concreet zijn er drie samenwerkingsverbanden in ontwikkeling / gestart.

Project Aruba Werkt

De tot nu toe gebruikte vorm om mensen in te laten stromen via gesubsidieerde arbeid gaat door veranderde wetgeving totaal wijzigen. Langdurige gesubsidieerde arbeidsovereenkomsten zijn niet meer mogelijk. De opgebouwde kennis op het gebied van opvang en begeleiding van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is nu ondergebracht in het samenwerkingsverband Aruba Werkt. Een gezamenlijk project van Foenix en Circulus Beheer en Onderhoud.
Via Aruba Werkt stromen nu mensen binnen, die deel gaan nemen aan het arbeidsproces binnen een van deze organisaties. De termijn dat zij bij ons komen werken is afgebakend, waardoor de doorstroom groter is. Dit vraagt meer van de begeleiding en is het noodzakelijk om de ontwikkeling van deze mensen beter vast te leggen. Hier staat tegenover dat er sprake is van betaling voor de begeleiding. Trajecten worden groepsgewijs binnengehaald via aanbestedingen of via individuele verwijzingen van de gemeente Apeldoorn, UWV en reïntegratiebedrijven. Voor de bedrijfsvoering is het van belang dat we een reële vergoeding ontvangen voor de benodigde begeleiding. Bij de trajecten die via Aruba Werkt binnenkomen is dit van toepassing.

‘s Heerenloo

Sinds 2006 werken we samen met ‘s Heerenloo. ‘s Heerenloo maakt gebruik van bedrijfsruimte in ons pand aan de Molenmakershoek. Daar is een werkplaats ingericht om meubels en fietsen op te knappen. Door deze bedrijfsruimte te verhuren verminderen we onze exploitatiekosten en kunnen wij meubels accepteren die in aanmerking komen om opgeknapt te worden. Deze meubels zouden we anders afkeuren. Vervolgens worden deze meubels in onze winkels verkocht. Binnen onze organisatie is er bovendien ruimte om mensen vanuit dit project mee te laten draaien in onze organisatie. De fietsenwerkplaats is aanvullend op onze eigen fietsenwerkplaats die in ons pand aan Aruba 6 is gevestigd.

Jobstap

Onze kracht ligt in het opvangen van mensen en deze motiveren om te werken aan eigen competenties. We weten uit ervaring dat we hier goed in zijn. We hebben ons niet gespecialiseerd in de daadwerkelijke verbinding met het reguliere bedrijfsleven. Op dit gebied hebben we wel goede ervaring met Jobstap. Jobstap is een bedrijf met uitstekende ervaring in het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een betaalde baan. Deze organisatie heeft een enorm netwerk opgebouwd van organisaties waar deze mensen kunnen werken. In 2014 werken we gezamenlijk de mogelijkheden voor een verdere samenwerking uit. We hebben als doel er voor te zorgen dat deelnemers aan projecten bij Foenix via Jobstap een overstap kunnen maken naar het reguliere bedrijfsleven.

7. Publiciteit en reclame

Bij het opzetten van de reclame- en publiciteitscampagne is een geleidelijke groei het uitgangspunt. De groei van de instroom van gebruiksgoederen, het klantenbezoek en het verder uitbouwen van de organisatie dient op een evenwichtige wijze te geschieden. Dit betekend een flexibel reclame- en publiciteitsbeleid. Onze reclame en pr-acties richten zich op een drietal punten:
Het vergroten van de instroom van goederen,
Het vergroten van de uitstroom van goederen (omzetvergroting).
Het vergroten van de kennis over de activiteiten van Foenix om zo goodwill te creëren onder de inwoners van de gemeente Apeldoorn én de doorstroom van onze doelgroep naar een reguliere baan te vergemakkelijken.

Ad 1.
Het is van belang dat mensen duidelijk weten, welke goederen voor het Kringloopcentrum bestemd zijn (alle mogelijke gebruiksgoederen), welke afvalstromen aan de Gemeente aangeboden dienen te worden (chemisch afval, grof huisvuil en dergelijke) en welke materialen voor recycling bestemd zijn (glas, papier en dergelijke). Omdat gescheiden inzameling en hergebruik niet alleen het belang van Foenix, maar een groter maatschappelijk belang dient, is meer gerichte voorlichting aan alle Apeldoorners noodzakelijk.
Dit betekent dat er gekozen wordt voor voorlichting via informatiedragers van publieke organen die ook gescheiden inzameling van goederen en materialen nastreven.
Dat kan door publicaties in uitgaves van deze organen, gericht aan de inwoners van de gemeente Apeldoorn:
periodieke milieu-uitgave van de gemeente Apeldoorn,
periodieke huisorganen van de woningbouwverenigingen,
Ook via facebook, onze website en de verspreiding van folders in bijvoorbeeld de wachtkamers van woningbouwverenigingen brengen we onze boodschap onder de aandacht. Of door deelname aan milieumanifestaties en het geven / aanbieden van voorlichting aan groepen (scholen, buurtgroepen en dergelijke).
Ad 2.
Reclamecampagnes gericht op het vergroten van de uitstroom van goederen dragen een commercieel karakter.
met enige regelmaat plaatsen wij advertenties in de Apeldoornse dag- en weekbladen.
verspreiden van folders via de afdeling transport.
plaatsen van reclame-uitingen via de eigen webside en facebook.
Hoewel alle drie de wijze van appelleren van elkaar te onderscheiden zijn, is het duidelijk dat deze elkaar onderling beïnvloeden en veelal versterken. Zo zal bijv. het maken van reclame ook gevolgen hebben op de instroom van gebruiksgoederen.
8. Financiën
Hoewel Foenix winst maken niet als doel heeft, is het voor de continuering van ons bedrijf van belang dat er sprake is en blijft van een gezonde financiële basis. Foenix maakt ontvangt geen subsidies ter ondersteuning van haar bedrijfsvoering. De inkomsten zijn voor 75% afkomstig uit verkoop van goederen. De overige 25% is afkomstig uit aanbestedingen voor het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de vergoeding die wij van de gemeente Apeldoorn ontvangen voor het huis aan huis inzamelen van herbruikbare goederen.

De panden aan de Molenmakershoek en Aruba 12 zijn eigendom van de stichting en hypothecair belast. De panden Aruba 6 en Vlijtseweg 136 zijn huurpanden.
De kosten bestaan globaal uit de volgende posten;
personeelskosten 65%
afschrijvingen 2%
huisvestingskosten 14%
organisatiekosten 7%
transportkosten 3%
verkoop en werkplaats 3%
rentelasten 3%
reservering 3%
De reservering is noodzakelijk voor het opbouwen van buffer om tegenvallers te kunnen opvangen.
Het streven is om een buffer ter grote van 15% van de omzet te realiseren.

Fiscaal nummer : 91.40.050

Raad van Toezicht
Foenix heeft een Raad van Toezicht, deze bestaat uit:
Voorzitter: Mevrouw J.C. van den Brink
Vice voorzitter: De heer A. Bouwmeister
Secretaris: De heer H.E.W. van den Dungen
Penningmeester: De heer R.G.G. Moseman
Lid: Mevrouw G. Bouman
Zij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.